Новые группы для единого налога, новые правила уплаты авансов по налогу на прибыль и т. п. — под видом админреформ от 10.08.2012


   Президент 8 августа подписал Закон № 5083-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине» (бывший законопроект № 10224). На официальном сайте Президента указано, что данный Закон «приводит Налоговый кодекс Украины в соответствие с Конституцией в части перераспределения полномочий между Президентом и Кабинетом Министров. Закон также дополняет Налоговый кодекс новыми положениями, которыми предусматривается нормирование правовых, экономических и организационных основ деятельности государственной налоговой службы и налоговой милиции».

      Отметим, что помимо всего вышеназванного новый Закон (надо сказать, весьма немалого объема) вносит ряд изменений, непосредственно затрагивающих интересы налогоплательщиков и к админреформе никакого отношения не имеющих. В частности, пункт 57.1 Кодекса допоняется новыми абзацами (будут действовать с 1 января 2013 года):

       “Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують десять мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

      Платники податку, які зареєстровані на протязі звітного (податкового) року (новостворені) сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) без сплати авансового внеску.

       Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.

       У разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.

       Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

       Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

       У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумо грошових зобов’язань.

       При цьому, дванадцятимісячний період сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

       Форми розрахунку, передбачених у цьому пункті, затверджуються у порядку. встановленому цим Кодексом”.

        При этом п. 2 подразд. 4 разд. ХХ Кодекса дополнен следующим абзацем:

       “Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію, відповідно до підпункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 рік, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця”.

        Укажем также на несколько изменений, коснувшихся единоналожников. Так, из Кодекса исключается абз. 2 и 3 п. 152.3, в соответствии с которыми плательщики налога на прибыль вместе с налоговой декларацией должны были представлять в ГНИ перечень доходов и расходов в разрезе контрагентов- единоналожников.

        Кроме того, вводятся еще две группы плательщиков единого налога:

       “5) п’ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

    не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

    обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;

       6) шоста група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

    середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

    обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень”.

 Ставки налогоа для новых групп составляют (7%+НДС)  или (10% без НДС) 

 

 По материалам сайта : http://www.buhgalter911.com