ПОРЯДОК ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних з 1 березня 2013 року


 

ПОРЯДОК
ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

І. Загальні положення

1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом “сторно” за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють

 

придбання/постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. У разі якщо платником податку  делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку.

Під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном Реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Реєстр ведеться інвестором (оператором), який веде окремий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Платники податку на додану вартість складають окремі Реєстри за такими видами діяльності:

сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу – з позначкою 022;

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, – з позначкою 023;

переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок, – з позначкою 024.

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, веде окремі Реєстри із зазначеної діяльності.

3. Реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та, за власним бажанням платника, у паперовому вигляді.

Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Копії записів у Реєстрах подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у затвердженому форматі.

Копії записів у Реєстрах подаються платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у звітному періоді.

Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, і першим звітним (податковим) періодом якого є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має надати до органу державної податкової служби окремо копії записів у Реєстрах за місяць, в якому відбулась реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.

4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб органів державної податкової служби до Реєстру.

5. У Реєстрі окремо обліковуються операції:

з постачання товарів/послуг, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, тих, що не є об’єктом оподаткування, послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України;

з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

6. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

ІІ. Особливості заповнення службових полів Реєстру

 

1. У службовому полі для відмітки про тип декларації (рядки 011–012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021–024) проставляється позначка „Х” у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації, до якої складено Реєстр.

При поданні платником ПДВ нової звітної податкової декларації з податку на додану вартість до такої декларації додаються копії записів у Реєстрах, де у рядку 012 „Звітної нової” проставляється позначка „Х”.

При поданні платником окремих Реєстрів у службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021–024) проставляється позначка „Х” у рядку службового поля, яке відповідає декларації з позначкою, а саме: 021 – декларації з позначкою 0110 (загальній); 022 – декларації з позначкою 0121/0122/0123(стаття 209 розділу V Кодексу); 023 – декларації з позначкою 0130 (пункт  209.18 статті 209 розділу V Кодексу); 024 – декларації з позначкою 0140 (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

2. У службовому полі „номер порції реєстру” (рядок 013) вказується номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів.

 

3. У службовому полі 03 „Звітний (податковий) період” зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр.

У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, заповнюється службове поле „ознака квартального звітування”.

 

4. У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 цього Порядку) у службовому полі 04 „Платник” зазначається найменування платника і через дріб найменування та номер, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.

ІІІ. Порядок заповнення розділу І Реєстру.

1. У розділі I Реєстру відображаються видані податкові накладні, в тому числі складені у випадках, визначених пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), митні декларації (далі – МД), документи бухгалтерського обліку.

1.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог статті 187 розділу V Кодексу.

1.2. Облік операцій з постачання товарів/послуг ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

1.3. Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

1.4. Облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог статті 196 розділу V Кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру.

2.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (помісячно, щоквартально), або наростаючим підсумком з початку року.

2.2. У графі 2 вказується дата складання податкової накладної (дата складання податкової накладної відповідає даті запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

2.3. У графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

У разі якщо платником здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України, у графі 3 проставляється номер МД.

2.4. У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП – податкова накладна складена на паперових носіях;

ПНЕ  – електронна податкова накладна.

У разі складання податкової накладної за окремими операціями, визначеними у пункті 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада                       2011 року № 1379, до виду документа додається тип причини (наприклад, ПНП01 – паперова податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);

РКП – розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ – електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

МДП – митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ – електронна митна декларація;

БО – документ бухгалтерського обліку.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера „У” (наприклад, ПНЕ – електронна податкова накладна, ПНЕУ – електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

2.5. У графі 5 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця) покупця.

2.6. У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер покупця – платника податку на додану вартість.

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках „Індивідуальний податковий номер покупця” та „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)” проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.

2.7. У графах 7–12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

2.8. У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).

IV. Порядок заповнення розділу ІІ Реєстру

1. У розділі ІI Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД на ввезення товарів, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

У разі отримання податкової накладної, складеної на операцію з постачання товарів, ввезених на митну територію України, в якій зазначено номер та дату тимчасової чи періодичної митної декларації, такі податкові накладні відображаються у розділі ІІ Реєстру лише після отримання розрахунку коригування до такої накладної, в якому зазначено номер та дату додаткової митної декларації до такої тимчасової чи періодичної митної декларації.

1.1. Придбання або виготовлення товарів/послуг та придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності) на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД, а також:

товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинних документів, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, – у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних;

транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

касових чеків, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 гривень за день (без урахування податку).

1.2. Операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства.

1.3. Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.

1.4. Облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу IІ Реєстру.

2.1. У графі 1 проставляється номер запису податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у пунктах 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, та документа, який засвідчує факт придбання товарів, МД на ввезення товарів на митну територію України. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ.

2.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 2.1 пункту 2 цього розділу.

При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, вказується фактична дата їх отримання, незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання).

2.3. До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 2.1 пункту 2 цього розділу.

2.4. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП – податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ  – електронна податкова накладна;

РКП – розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ – електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

МДП – митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ – електронна митна декларація;

ЧК – касовий чек.

У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину, платник податку у графі 5 проставляє позначення „ЧК” – касовий чек та заповнює  графи 13 та 14 Реєстру;

ТК – транспортний квиток;

ГР – готельний рахунок;

ПЗ – рахунок за послуги зв’язку;

ПО – послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП – заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до            пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу;

НП – документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;

БО – документ бухгалтерського обліку, в т.ч. бухгалтерська довідка, яка складається у випадку:

коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з ПДВ);

коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121–0123 або декларації(0140));

коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з ПДВ);

якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно із податковими накладними/розрахунками коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 196 Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 – дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 – відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 – зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП – у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ – на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми податку у графах 9, 10 зазначаються із знаком «+», а в графах  11, 12, 13, 14, 15, 16 – із знаком «−».  

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера „У” (наприклад, ПНП – паперова податкова накладна, ПНПУ – паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків; ПНЕ – електронна податкова накладна, ПНЕУ – електрона податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

2.5. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ – для фізичної особи) нерезидента.

2.6. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника – платника податку на додану вартість.

У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, у графі 7 відображається умовний ІПН „200000000000”.

Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН „300000000000”.

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН „400000000000”.

2.7. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

2.8. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів/послуг та основних фондів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).

2.9. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та основними фондами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 проставляється нуль.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).

2.10. У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, – у графах 11, 12.

Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, проводиться на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки  у розділі ІІ Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис: у графі 2 – дата останнього дня звітного періоду календарного року, у графі 3 – дата складання бухгалтерської довідки, у графі 5 – вид документа (БО), у графі 10 – сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації) з відповідним знаком (+ чи –).

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних,  відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додається літера „Р” (наприклад,  ПНПР – паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР – електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).

На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, проводяться такі записи: із  знаком «–» у графах  9, 10 та одночасно зі знаком «+» у графах 11, 12. 

V. Прикінцеві положення

1. Платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом.

2. При виправленні помилки методом „сторно” до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком «–» та правильний запис із знаком «+».

Метод „сторно” здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2–6 розділу І та/або колонках 2–7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7–12 розділу І та/або колонках 8–16 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

                                       М. О. Чмерук

По материалам : http://www.sts.gov.ua